Άρθρο 51 Διαφάνεια και λογοδοσία (Άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Η Αρμόδια Αρχή ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος με διαφάνεια, ανεξαρτησία και λογοδοσία, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.
2. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των ακόλουθων πληροφοριών:
α) των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων και των γενικών οδηγιών στον τομέα της νομοθεσίας περί επαγγελματικής ασφάλισης, καθώς και των πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5,
β) των πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 49,
γ) των συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων που αφορούν βασικές πτυχές της εφαρμογής του πλαισίου προληπτικής εποπτείας,
δ) του κύριου στόχου της προληπτικής εποπτείας και των πληροφοριών σχετικά με τα κύρια καθήκοντα και δραστηριότητες της Αρμόδιας Αρχής,
ε) των κανόνων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε περίπτωση παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος.
3. Ο διορισμός και η παύση των μελών της Αρμόδιας Αρχής γίνεται με διαφανείς διαδικασίες.