Άρθρο 54 Δικαίωμα εξέτασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Τα άρθρα 52 και 53 δεν θίγουν τις εξουσίες εξέτασης που ανατίθενται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το άρθρο 226 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.