Άρθρο 25 Διαχείριση κινδύνων (Άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωσή τους, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Η εν λόγω λειτουργία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων για το οποίο τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εγκρίνουν στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς που απαιτούνται για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά προς το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τακτικά, των κινδύνων, σε ατομικό και σε συνολικό επίπεδο, στους οποίους τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα τα οποία αυτά διαχειρίζονται είναι ή θα μπορούσαν να είναι εκτεθειμένα, και των αλληλεξαρτήσεών τους.
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων είναι αποτελεσματικό και καλά ενσωματωμένο στην οργανωτική δομή και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
2. Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων καλύπτει, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους, κινδύνους οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν στα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή σε παρόχους υπηρεσιών στις οποίες έχουν ανατεθεί καθήκοντα ή δραστηριότητες ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς, κατά περίπτωση:
α) ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων και σύσταση τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
β) διαχείριση ενεργητικού — παθητικού,
γ) επενδύσεις, ιδίως θέσεις σε παράγωγα, τιτλοποιήσεις και παρόμοιες υποχρεώσεις,
δ) διαχείριση κινδύνων ρευστότητας και συγκέντρωσης,
ε) διαχείριση λειτουργικού κινδύνου,
στ) ασφάλιση και άλλες τεχνικές μείωσης κινδύνου,
ζ) περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και σχετικοί με τη διακυβέρνηση κίνδυνοι που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τη διαχείρισή του.
3. Εάν, σύμφωνα με τους όρους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, τα μέλη και οι δικαιούχοι φέρουν κινδύνους, το σύστημα διαχείρισης κινδύνων λαμβάνει επίσης υπόψη τους εν λόγω κινδύνους από την άποψη των μελών και των δικαιούχων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τους εξεταζόμενος κινδύνους και ιδίως αυτούς που αφορούν το συγχρονισμό περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και το περιεχόμενο της αντίστοιχης έκθεσης, το ελάχιστο περιεχόμενο των σχεδίων ρευστότητας καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

  • Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εμπεριέχει μια αόριστη νομοθετική εξουσιοδότηση, καθώς αναθέτει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την έκδοση κανονιστικής πράξης για «κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος». Ωστόσο, βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 2 του Συντάγματος, η νομοθετική εξουσιοδότηση πρέπει να είναι ειδική και ορισμένη (ΣτΕ Ολ. 3404/2014 και 3405/2014). Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση η εν λόγω νομοθετική εξουσιοδότηση ελέγχεται ως αντισυνταγματική λόγω του αορίστου και γενικού περιεχομένου της.

  • 15 Νοεμβρίου 2019, 16:17 | Νικολάου Κωνσταντίνος

    Σε συνδυασμό με το άρθρο 28, καταργείται η απαίτηση του Κανονισμού Δεοντολογίας, για έκθεση διαχείρισης κινδύνων κάθε 3 μήνες; Η θα είναι βάσει της απόφασης που θα βγει, όπως αναφέεται στο τέλος του άρθρου;