Άρθρο 57 Γνωστοποίηση πληροφοριών σε δημόσιες αρχές υπεύθυνες για τη χρηματοπιστωτική νομοθεσία (Άρθρο 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα άρθρα 52 παράγραφος 1, 53 και 58 παράγραφος 1 δεν εμποδίζουν τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και άλλων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιβολή νομοθεσίας σχετικής με την εποπτεία, πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών υπηρεσιών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή επιθεωρητών που ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω υπηρεσιών.
Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται μόνον εάν είναι αναγκαία για λόγους προληπτικού ελέγχου, καθώς και πρόληψης της πτώχευσης και εξυγίανσης των υπό πτώχευση Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ωστόσο, οι πληροφορίες που λαμβάνονται βάσει του άρθρου 55, καθώς και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω επιτόπιων ελέγχων, μπορούν να γνωστοποιούνται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχονται ή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο διενεργήθηκε ο επιτόπιος έλεγχος.
2. Η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες προς εξεταστικές επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ή προς διοικητικές ή δικαστικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διεξαγωγή έρευνας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι οντότητες που ζητούν τις πληροφορίες έχουν αρμοδιότητα βάσει του εθνικού δικαίου να ερευνούν ή να ελέγχουν τις ενέργειες των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη σχετική νομοθεσία,
β) οι πληροφορίες είναι απολύτως αναγκαίες για την εκτέλεση της αρμοδιότητας που αναφέρεται στο στοιχείο α),
γ) τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται στις απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο,
δ) εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται με τη ρητή συγκατάθεση των αρμόδιων αρχών από τις οποίες προέρχονται και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους.