Άρθρο 3 Εφαρμογή σε Ι.Ε.Σ.Π. που διαχειρίζονται καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης (Άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Ι.Ε.Σ.Π. που διαχειρίζονται επίσης καθεστώτα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης συνδεόμενα με την εργασία, τα οποία θεωρούνται ως συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που εμπίπτουν στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος όσον αφορά τις μη υποχρεωτικές δραστηριότητές τους στον τομέα της επαγγελματικής συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση αυτή, η διαχείριση των στοιχείων του παθητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού γίνεται χωριστά και δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους στα συστήματα υποχρεωτικής συνταξιοδότησης τα οποία θεωρούνται ως καθεστώτα κοινωνικής ασφάλισης, ή αντιστρόφως.