Άρθρο 40 Συμπληρωματικές πληροφορίες (Άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών προσδιορίζει πού και πώς λαμβάνουν τα μέλη συμπληρωματικές πληροφορίες, όπως μεταξύ άλλων:
α) περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες για τις προσφερόμενες στο μέλος επιλογές δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
β) τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στα άρθρα 29 και 30,
γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τα ποσά τα οποία είναι εκπεφρασμένα σε ετήσιες προσόδους, ιδίως όσον αφορά τον συντελεστή της ετήσιας προσόδου, τον τύπο του παρόχου και τη διάρκεια της ετήσιας προσόδου,
δ) πληροφορίες για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης.
2. Για τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα στα οποία τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο και στα οποία μία επενδυτική επιλογή επιβάλλεται στο μέλος μέσω ειδικού κανόνα ο οποίος προσδιορίζεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών αναφέρει πού διατίθενται πρόσθετες πληροφορίες.