Άρθρο 8 Νομικός διαχωρισμός μεταξύ χρηματοδοτουσών επιχειρήσεων και Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. (Άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. ιδρύονται ως ξεχωριστή νομική οντότητα από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση ώστε σε περίπτωση πτώχευσης της χρηματοδοτούσας επιχείρησης να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία των Ι.Ε.Σ.Π. προς διαφύλαξη των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων.