ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εξωτερική ανάθεση και διαχείριση επενδύσεων – Άρθρο 31 – Εξωτερική ανάθεση (Άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μπορούν να αναθέσουν οιεσδήποτε δραστηριότητες περιλαμβανομένων βασικών λειτουργιών και της διαχείρισης τους, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παραμένουν πλήρως υπεύθυνα για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος όταν αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.
3. Η εξωτερική ανάθεση βασικών λειτουργιών ή άλλων δραστηριοτήτων δεν πραγματοποιείται κατά τρόπο που να οδηγεί σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω καταστάσεις:
α) μείωση της ποιότητας του συστήματος διακυβέρνησης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) αδικαιολόγητη αύξηση του λειτουργικού κινδύνου,
γ) μείωση της ικανότητας της Αρμόδιας Αρχής να παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς τις υποχρεώσεις του,
δ) υπονόμευση της συνεχούς και ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών στα μέλη και στους δικαιούχους.
4. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των εξωτερικά ανατιθέμενων δραστηριοτήτων μέσω της διαδικασίας επιλογής παρόχου υπηρεσιών και της συνεχούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του εν λόγω παρόχου υπηρεσιών.
5. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες, τη διαχείριση τους ή άλλες δραστηριότητες που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος συνάπτουν έγγραφη συμφωνία με τον πάροχο υπηρεσιών. Η συμφωνία αυτού του είδους είναι νομικά εκτελεστή και προσδιορίζει σαφώς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και του παρόχου υπηρεσιών.
6. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ενημερώνουν εγκαίρως την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή για κάθε εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος. Όταν η εξωτερική ανάθεση σχετίζεται με βασικές λειτουργίες ή τη διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υποχρεούται να ενημερώνει την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική συμφωνία. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πληροφορούν την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή για κάθε σημαντική εξέλιξη που αφορά οποιεσδήποτε από τις εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες.
7. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητά, οποτεδήποτε από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και από τους παρόχους υπηρεσιών πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικά ανατιθέμενες βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες.

  • Η εξωτερική ανάθεση «οιωνδήποτε δραστηριοτήτων» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι ευρεία και συνεπώς αντίθετη με το πνεύμα της ενσωματούμενης Οδηγίας, η οποία απαιτεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ενημέρωση των μελών και των δικαιούχων. Δεδομένης δε της δυσχερούς στη χώρα μας πρόσβασης του ασφαλισμένου στα στοιχεία που τον αφορούν, ανοίγει ο δρόμος για ενδεχόμενες καταχρήσεις.