Άρθρο 42 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη κατά την προσυνταξιοδοτική φάση (Άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Επιπλέον της δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν σε κάθε μέλος, εγκαίρως πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α), ή κατόπιν αιτήσεως του μέλους, πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές καταβολής παροχών που διατίθενται για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους.