Άρθρο 12 Διασυνοριακές μεταφορές (Άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Επιτρέπεται σε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να μεταφέρουν, πλήρως ή εν μέρει, το παθητικό και τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού ή ισοδύναμο χρηματικό ποσό, σε παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π..
2. Το κόστος της μεταφοράς δεν το επωμίζονται τα υπόλοιπα μέλη και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ούτε τα μέλη και οι δικαιούχοι του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..
3. Η μεταφορά υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από:
α) την πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μελών και την πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων δικαιούχων ή, κατά περίπτωση, από την πλειοψηφία των εκπροσώπων τους. Η πλειοψηφία καθορίζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους της μεταφοράς τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μελών και δικαιούχων ή, κατά περίπτωση, των εκπροσώπων τους έγκαιρα από το μεταφέρον Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πριν από υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, και
β) τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση, κατά περίπτωση.
4. Η μεταφορά, πλήρως ή εν μέρει, του παθητικού, των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς και των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού ή ισοδύναμου χρηματικού ποσού, μεταξύ μεταφέροντος και παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. υπόκειται σε έγκριση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. αφού ληφθεί προηγουμένως η έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Η αίτηση έγκρισης της μεταφοράς υποβάλλεται από το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π χορηγεί ή αρνείται να χορηγήσει την άδεια και γνωστοποιεί την απόφασή της στο παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης.
5. Η αίτηση για την έγκριση της μεταφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την έγγραφη συμφωνία μεταξύ του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α και του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., στην οποία περιγράφονται οι όροι της μεταφοράς,
β) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
γ) περιγραφή των προς μεταφορά στοιχείων παθητικού ή τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, καθώς και αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού ή ισοδύναμου χρηματικού ποσού,
δ) τις επωνυμίες και τους τόπους των κύριων διοικητικών καταστημάτων του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α και του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και τα κράτη μέλη στα οποία είναι καταχωρισμένο ή εγκεκριμένο κάθε Ι.Ε.Σ.Π.,
ε) τον τόπο στον οποίο βρίσκεται το κύριο διοικητικό κατάστημα της χρηματοδοτούσας επιχείρησης και την επωνυμία της χρηματοδοτούσας επιχείρησης,
στ) αποδεικτικά στοιχεία της προηγούμενης έγκρισης σύμφωνα με την παράγραφο 3,
ζ) κατά περίπτωση, τα ονόματα των κρατών μελών των οποίων η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα εφαρμόζεται στο οικείο συνταξιοδοτικό καθεστώς.
6. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. διαβιβάζει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων χωρίς καθυστέρηση μετά την παραλαβή της.
7. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. αξιολογεί μόνο εάν:
α) όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 έχουν παρασχεθεί από το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π.,
β) η διοικητική δομή, η οικονομική κατάσταση του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και η φήμη ή τα επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα των διαχειριστών του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. είναι συμβατά με την προτεινόμενη μεταφορά,
γ) τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. και το μεταφερόμενο μέρος του καθεστώτος προστατεύονται επαρκώς κατά τη μεταφορά και μετά από αυτήν,
δ) οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. τυγχάνουν πλήρους χρηματοδότησης κατά την ημερομηνία της μεταφοράς, όταν η μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, και
ε) τα στοιχεία ενεργητικού που πρόκειται να μεταφερθούν είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις στο κράτος μέλος καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..
8. Η Αρμόδια Αρχή του μεταφέροντος Ι.Ε.Σ.Π. –ΤΕΑ αξιολογεί, κατά αρμοδιότητα, μόνο εάν:
α) στην περίπτωση μερικής μεταφοράς στοιχείων παθητικού, τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), και άλλων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων καθώς και αντίστοιχων στοιχείων ενεργητικού ή ισοδύναμου χρηματικού ποσού του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του υπόλοιπου μέρους του καθεστώτος είναι επαρκώς προστατευμένα,
β) τα ατομικά δικαιώματα των μελών και των δικαιούχων είναι τουλάχιστον τα ίδια μετά τη μεταφορά,
γ) τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που πρόκειται να μεταφερθεί είναι επαρκή και κατάλληλα για να καλύψουν το παθητικό, τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) και άλλες υποχρεώσεις και δικαιώματα προς μεταφορά, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις.
9. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 8, εντός οκτώ εβδομάδων από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 , προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. να λάβει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4.
10. Όταν η έγκριση δεν χορηγείται, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. παρέχει τους λόγους αυτής της άρνησης χορήγησης εντός της περιόδου των τριών μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Η εν λόγω άρνηση, ή η παράλειψη της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. να ενεργήσει, υπόκειται στο δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π..
11. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4, εντός δύο εβδομάδων από τη λήψη της απόφασης.
Όταν η μεταφορά καταλήγει σε διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει επίσης την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. για τις διατάξεις εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 36 έως 44, οι οποίες ισχύουν για τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Η γνωστοποίηση αυτή διενεργείται εντός επιπλέον τεσσάρων εβδομάδων.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στο παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. εντός μιας εβδομάδας από την παραλαβή τους.
12. Με τη λήψη της απόφασης χορήγησης έγκρισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 ή εάν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 11 προθεσμία διαβίβασης της πληροφορίας για την απόφαση από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. μπορεί να αρχίσει να διαχειρίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς.
13. Στην περίπτωση διαφωνίας σχετικά με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο μιας ενέργειας ή παράλειψης ενέργειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή της αρμόδιας αρχής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π., περιλαμβανομένης της απόφασης για έγκριση ή απόρριψη μιας διασυνοριακής μεταφοράς, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) μπορεί να αναλάβει μη δεσμευτικό ρόλο μεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 31 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του παραλαμβάνοντος Ι.Ε.Σ.Π. ή με δική της πρωτοβουλία.
14. Εάν το παραλαμβάνον Ι.Ε.Σ.Π. ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα, εφαρμόζεται το άρθρο 11 παράγραφοι 9, 10 και 11.
15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από τα Ι.Ε.Σ.Π. στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά την υποβολή της αίτησης για άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας και διασυνοριακής μεταφοράς, ο τρόπος εποπτείας των Ι.Ε.Σ.Π. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην ημεδαπή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.