Άρθρο 47 Γενικές αρχές προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Η Αρμόδια Αρχή είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α..
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εποπτεία βασίζεται σε μακροπρόθεσμη προσέγγιση, επικεντρωμένη στους κινδύνους.
3. Η εποπτεία των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό δραστηριοτήτων εκτός των χώρων του ιδρύματος και επιτόπιων ελέγχων.
4. Οι εποπτικές εξουσίες ασκούνται κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
5. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει δεόντως τον δυνητικό αντίκτυπο των ενεργειών της στη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στην Ένωση, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:04 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 47, γίνεται αναφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως μία από τις Αρμόδιες Αρχές, υπονοώντας ότι παραμένει το υφιστάμενο τρίπτυχο εποπτείας. Δεδομένου όμως των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων που προκύπτουν από το σχέδιο νόμου, η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η εθνική εποπτεία του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης δεν μπορεί να παραμένει κατακερματισμένη αλλά θα πρέπει να ασκείται με ενιαίο τρόπο από έναν ενιαίο εποπτικό φορέα, με αποκλειστικό αντικείμενο εποπτείας τον δεύτερο πυλώνα.