Άρθρο 5 Μικρά Ι.Ε.Σ.Π. και καθεστώτα εκ του νόμου (Άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Με εξαίρεση τα άρθρα 32 έως 35, οι διατάξεις του παρόντος μπορούν να εφαρμοστούν, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε Ι.Ε.Σ.Π. καταχωρισμένο ή εγκεκριμένο στην Ελλάδα το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα που έχουν μαζί συνολικά λιγότερα από 100 μέλη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 2, τα Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά καθεστώτα που έχουν μαζί συνολικά λιγότερα από 100 μέλη, έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε εθελοντική βάση. Το άρθρο 11 μπορεί να εφαρμόζεται μόνον εάν ισχύουν όλες οι άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου. To άρθρο 19 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε οιοδήποτε Ι.Ε.Σ.Π. εγκεκριμένο στην ημεδαπή το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα που έχουν μαζί συνολικά περισσότερα από 15 μέλη.
Εάν λειτουργούν Ι.Ε.Σ.Π. στα οποία η επαγγελματική συνταξιοδοτική παροχή έχει θεσπιστεί με νόμο βάσει του εθνικού δικαίου και τυγχάνει της εγγύησης δημόσιας αρχής, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 8, το άρθρο 19 και τα άρθρα 32 έως 35.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 21:44 | Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπσιτημίου Δυτικής Αττικής

  Η υφιστάμενη διατύπωση του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα σε σχέση με την εφαρμογή της ρήτρας της παρ. 3 του άρθρου 7 του Νόμου 3029/2002 (ΙΕΣΠ με τουλάχιστον 100 μέλη), που εξακολουθεί να παραμένει εν ισχύ, καθώς δεν περιλαμβάνεται στις καταργούμενες διατάξεις με το άρθρο 63 του Σχεδίου Νόμου.

 • Άρθρο 5
  Η διατύπωση δεν αποδίδει ακριβώς την ρύθμιση της Οδηγίας. Θα μπορούσε να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Με εξαίρεση τα άρθρα 32 και 35, τα οποία εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές διατάξεις του παρόντος μπορούν να εφαρμοστούν….»

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:39 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

  1) Εισάγεται αιφνιδίως στο άρθρο 5 η δυνατότητα εφαρμογής εν όλω ή εν μέρει των διατάξεων του νόμου σε ΙΕΣΠ τα οποία έχουν συνολικά λιγότερα από 100 μέλη, χωρίς όμως πουθενά προηγουμένως να έχει ρητώς αρθεί ο σχετικός περιορισμός των ελάχιστων 100 μελών του νόμου 3029/2002 (άρθρο 7, παρ.3).

  2)Ομοίως, ενδεικτικά στα άρθρα 5, 13 (παρ.1), 15 (παρ.1), 19 (παρ.64), γίνεται χρήση της φράσης «ΙΕΣΠ το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα», χωρίς όμως πουθενά προηγουμένως να έχει διευκρινιστεί ότι τα ημεδαπά ΤΕΑ μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά καθεστώτα και υπό ποιες προϋποθέσεις (π.χ. εφόσον υφίσταται σχετική καταστατική πρόβλεψη και πρόβλεψη των όρων λειτουργίας κάθε καθεστώτος).

  Οι ανωτέρω (1) και (2) παρατηρήσεις αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της επαγγελματικής ασφάλισης στη χώρα μας που θα πρέπει άμεσα, κατά την ενσωμάτωση της Οδηγίας, να διευθετηθούν. Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης θεωρεί ότι το ελάχιστο όριο των 100 μελών δεν έχει νόημα να παραμείνει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει ρητώς να δοθεί η δυνατότητα στα ημεδαπά ΤΕΑ να μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερα του ενός καθεστώτων / προγραμμάτων. Το δε πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ ΤΕΑ και εκάστου καθεστώτος/προγράμματος θα πρέπει να παραμείνει όσο γίνεται πιο ευέλικτο, δεδομένου ότι συνολικά πρόκειται για συμφωνίες εργοδοτών/εργαζομένων χωρίς υποχρέωση υπαγωγής.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 16:50 | Νικολάου Κωνσταντίνος

  Αναφέρεται στην τρίτη γραμμή, σε ΙΕΣΠ με λιγότερα από 100 μέλη. Σήμερα ο ν.3029/2002 δεν επιτρέπει ΙΕΣΠ με λιγότερα από 100 μέλη. Άρα αυτό αλλάζει με την οδηγία αυτή; Σε συνδυασμό με το άρθρο 4, θα σήμαινε ότι μια ασφαλιστική ή ένας φορέας, θα μπορούσε να χειρίζεται πολλά μικρά ΙΕΣΠ των π.χ. 15 ατόμων, σε αντίθεση με το σημερινό νόμο;