ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Λοιπές πληροφορίες και έγγραφα που πρέπει να παρέχονται – Άρθρο 41 – Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποψήφια μέλη (Άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να ενημερώνουν τα υποψήφια μέλη τα οποία δεν εγγράφονται αυτόματα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, πριν από την ένταξή τους σε αυτό, καθώς και τα υποψήφια μέλη τα οποία εγγράφονται αυτόματα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, σχετικά με:
α) οποιεσδήποτε σχετικές επιλογές διατίθενται σε αυτούς,
β) τα σχετικά χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος περιλαμβανομένου του είδους των παροχών,
γ) πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον και πώς λαμβάνονται υπόψη στην επενδυτική πολιτική παράγοντες σχετικοί με το περιβάλλον, το κλίμα, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση και
δ) πού διατίθενται περισσότερες πληροφορίες.
2. Όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις, τα υποψήφια μέλη λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη και πληροφορίες για τη διάρθρωση των εξόδων και των επιβαρύνσεων που αναλογούν στα μέλη και στους δικαιούχους.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:17 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 41 του σχεδίου νόμου εισάγεται αιφνιδίως μία διάκριση μεταξύ μελών που εγγράφονται αυτόματα και μη αυτόματα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, δεδομένου ότι αναγράφεται το ακόλουθο: «Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να ενημερώνουν τα υποψήφια μέλη τα οποία δεν εγγράφονται αυτόματα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς, πριν από την ένταξή τους σε αυτό, καθώς και τα υποψήφια μέλη τα οποία εγγράφονται αυτόματα σε συνταξιοδοτικό καθεστώς …». Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή ενός υποψήφιου μέλους κατά την ισχύουσα εθνική νομοθεσία είναι αποκλειστικά προαιρετική (βλ. άρθρο 7, παρ.9, Ν.3029/2002) κι επομένως δεν δίνεται η δυνατότητα αυτόματης εγγραφής μελών από τον εργοδότη. Κατά τη γνώμη της Ένωσης, πέραν της προαιρετικής εγγραφής μέλους κατά την ίδρυση ενός ΙΕΣΠ, θα πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία και μια τέτοια δυνατότητα αυτόματης εγγραφής υποψηφίων μελών από τον εργοδότη, τα οποία όμως να διατηρούν το δικαίωμα αν το επιθυμούν να διαγραφούν από το ΙΕΣΠ-ΤΕΑ (opt-out), ιδιαιτέρως μάλιστα στις περιπτώσεις όπου η αυτόματη εγγραφή δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για το μέλος. Μία τέτοια πρακτική έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τη συμμετοχή στην επαγγελματική ασφάλιση. Ως εκ τούτου, προτείνεται ώστε να παραμείνει η σχετική διάκριση του άρθρου 41 αλλά πριν από αυτό να εισάγεται στο νόμο η σχετική δυνατότητα.