ΤΙΤΛΟΣ III – ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Σύστημα διακυβέρνησης – Τμήμα 1 Ευθύνη του διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου (Άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341) – Γενικές διατάξεις – Άρθρο 20

1. Το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχει την τελική ευθύνη βάσει του εθνικού δικαίου για τη συμμόρφωση του οικείου Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς τις διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος νόμου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..

  • Δεδομένου ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων δεν είναι νομοθετικά προκαθορισμένος, αλλά αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμφωνιών, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση ελέγχεται ως αόριστη. Απόρροια τούτου είναι η αδυναμία δέσμευσης των αποδεκτών της εν λόγω διάταξης και η συνακόλουθη αδιαφάνεια, καθώς ενισχύεται σε υπερβολικό βαθμό ο αόριστος ρόλος των κοινωνικών εταίρων. Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν θεσμικό ρόλο στη διαχείριση των ΤΕΑ δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας, είναι απορίας άξια η επιφύλαξη υπέρ του ρόλου των κοινωνικών εταίρων της 2ης παραγράφου του παρόντος άρθρου.

  • Η παρ. 1 του άρθρου 20 είναι απλή αντιγραφή της Οδηγίας και πρέπει να αναδιατυπωθεί λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό δίκαιο. Θα πρέπει να οριστεί στο νόμο αν την τελική ευθύνη έχει το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο.
    Θα πρέπει απαραίτητα να επικαιροποιηθούν οι διατάξεις για την Επενδυτική Επιτροπή του ΙΕΣΠ-ΤΕΑ.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:39 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 20 γίνεται αναφορά στο «διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του ΙΕΣΠ-ΤΕΑ». Προτείνεται από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης να χρησιμοποιείται μία ενιαία ορολογία (π.χ. διαχειριστικό ή διοικητικό όργανο του ΙΕΣΠ-ΤΕΑ) και να παρατίθεται ρητός ορισμός του (με αναφορά π.χ. στο Δ.Σ. ενός ΙΕΣΠ-ΤΕΑ).