Άρθρο 32 Διαχείριση επενδύσεων (Άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Ο διαχειριστής επενδύσεων που ορίζεται από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υποχρεούται να κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο διαχειριστής επενδύσεων που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., υποχρεούται να κατέχει την άδεια που προβλέπεται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ.

  • Πρέπει να αναδιατυπωθεί το άρθρο με συστηματική καταγραφή για τον διαχειριστή επενδύσεων. Θα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο, νομίμως αδειοδοτημένο από την εθνική νομοθεσία, με πλήρη αναφορά στην εθνική νομοθεσία.