ΤΙΤΛΟΣ IV ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ, ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις – Άρθρο 36 – Αρχές (Άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν:
α) στα υποψήφια μέλη: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στο άρθρο 41
β) στα μέλη: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στα άρθρα 37 έως 40, 42 και 44, και
γ) στους δικαιούχους: τουλάχιστον τις πληροφορίες που παρατίθενται στα άρθρα 37, 43 και 44.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) επικαιροποιούνται τακτικά,
β) είναι συνταγμένες με σαφήνεια, σε σαφή, περιεκτική και κατανοητή γλώσσα, αποφεύγοντας τη χρήση εξειδικευμένης ορολογίας και τεχνικών όρων όταν αντ’ αυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν λέξεις της καθομιλουμένης,
γ) δεν είναι παραπλανητικές και διασφαλίζεται συνεκτικότητα στο λεξιλόγιο και στο περιεχόμενο,
δ) παρουσιάζονται κατά τρόπο ευανάγνωστο,
ε) διατίθενται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους του οποίου η κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα διέπει το οικείο συνταξιοδοτικό καθεστώς και
στ) διατίθενται στα υποψήφια μέλη, στα μέλη και τους δικαιούχους δωρεάν με ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων σε σταθερό μέσο ή σε ιστότοπο ή γραπτώς.