Άρθρο 55 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών (Άρθρο 55 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα άρθρα 52 και 53 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ:
α) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους,
β) των αρμόδιων εποπτικών αρχών διαφόρων κρατών μελών,
γ) της Αρμόδιας Αρχής και των αρμόδιων αρχών άλλων κρατών μελών κατά την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων τους,
δ) της Αρμόδιας Αρχής και των ακόλουθων εθνικών αρχών, οργάνων ή προσώπων που είναι αρμόδια για:
i) την εποπτεία οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και αρχών υπεύθυνων για την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών αγορών,
ii) τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα κράτη μέλη μέσω της χρήσης μακροπροληπτικών κανόνων,
iii) την εκκαθάριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και για άλλες παρεμφερείς διαδικασίες,
iv) την προστασία της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
v) τη διενέργεια νόμιμων ελέγχων των λογαριασμών Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

ε) τη γνωστοποίηση σε όργανα τα οποία διαχειρίζονται την εκκαθάριση συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αναγκαίων πληροφοριών για την άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Οι πληροφορίες που περιέρχονται στις αρχές, στα όργανα και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 52.
3. Τα άρθρα 52 και 53 δεν εμποδίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οιουδήποτε εκ των κάτωθι:
α) των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των οργάνων που συμμετέχουν στην εκκαθάριση συνταξιοδοτικών καθεστώτων ή Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και σε άλλες παρεμφερείς διαδικασίες,
β) των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των προσώπων τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια νόμιμων ελέγχων των λογαριασμών Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ασφαλιστικών επιχειρήσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
γ) των ανεξάρτητων αναλογιστών Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οι οποίοι ασκούν εποπτεία των εν λόγω Ι.Ε.Σ.Π., καθώς και των οργάνων που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία των αναλογιστών.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:05 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 55 χρησιμοποιείται η ορολογία «ετήσιοι λογαριασμοί» η οποία δεν είναι δόκιμη στο πλαίσιο της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου θα προτείναμε ως Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης την χρήση του όρου «οικονομικές καταστάσεις».