Άρθρο 56 Διαβίβαση πληροφοριών σε κεντρικές τράπεζες, νομισματικές αρχές, Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων (Άρθρο 56 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα άρθρα 52 και 53 δεν εμποδίζουν την Αρμόδια Αρχή να διαβιβάζει πληροφορίες στις ακόλουθες οντότητες για τους σκοπούς της άσκησης των αντίστοιχων καθηκόντων τους:
α) κεντρικές τράπεζες και άλλα όργανα με παρόμοια αποστολή, όταν ενεργούν με την ιδιότητα νομισματικής αρχής,
β) άλλες δημόσιες αρχές υπεύθυνες για την εποπτεία των συστημάτων πληρωμών, κατά περίπτωση,
γ) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικών Κινδύνων, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει από τις αρχές ή τα όργανα της παραγράφου 1 πληροφορίες που ενδεχομένως χρειάζεται για τους σκοπούς του άρθρου 53 του παρόντος.

3. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελματικού απορρήτου τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.