Άρθρο 27 Αναλογιστική λειτουργία (Άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματική αναλογιστική λειτουργία η οποία:
α) συντονίζει και εποπτεύει τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
β) αξιολογεί και διασφαλίζει την καταλληλότητα των μεθόδων και των υποκείμενων υποδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), καθώς και των παραδοχών που γίνονται για τον σκοπό αυτό,
γ) αξιολογεί την επάρκεια και ποιότητα των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
δ) συγκρίνει τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) με τις εμπειρικές παρατηρήσεις,
ε) ενημερώνει το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σχετικά με την αξιοπιστία και καταλληλότητα του υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
στ) εκφράζει γνώμη σχετικά με τη συνολική πολιτική ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων,
ζ) εκφράζει γνώμη σχετικά με την καταλληλότητα των ασφαλιστικών συμφωνιών, εφόσον το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτει τέτοιες συμφωνίες και
η) συμβάλλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης κινδύνων.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ορίζουν τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, εντός ή εκτός του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., υπεύθυνο για την αναλογιστική λειτουργία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθορίζεται το περιεχόμενο της αναλογιστικής έκθεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.