Άρθρο 58 Προϋποθέσεις ανταλλαγής πληροφοριών (Άρθρο 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του άρθρου 55, τη διαβίβαση πληροφοριών βάσει του άρθρου 56 και τη γνωστοποίηση πληροφοριών βάσει του άρθρου 57, πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ανταλλαγή, η διαβίβαση ή η γνωστοποίηση των πληροφοριών γίνεται στο πλαίσιο άσκησης των ελεγκτικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων,
β) οι πληροφορίες που λαμβάνονται υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 52 του παρόντος ·
γ) εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχονται και, όπου συντρέχει περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της.
2. Το άρθρο 53, και στο πλαίσιο της ενίσχυσης της σταθερότητας και της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν εμποδίζει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής και των αρχών ή των οργάνων που είναι υπεύθυνα για τον εντοπισμό και τη διερεύνηση παραβάσεων του δικαίου των εταιρειών που εφαρμόζεται στις χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτούνται οι ακόλουθες τουλάχιστον προϋποθέσεις:
α) οι πληροφορίες πρέπει να προορίζονται για τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και τον έλεγχο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο α)·
β) οι λαμβανόμενες πληροφορίες πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο άρθρο 52,
γ) εάν οι πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, δεν γνωστοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής από την οποία προέρχονται και, όπου συντρέχει περίπτωση, μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η εν λόγω αρχή έδωσε τη συγκατάθεσή της.
3. Εάν η Αρμόδια Αρχή ή οι αρχές και τα όργανα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 ασκούν τα καθήκοντα εντοπισμού ή διερεύνησης παραβάσεων χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες προσώπων εντεταλμένων για τον σκοπό αυτό, λόγω ειδικών προσόντων, που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, εφαρμόζεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2.