Άρθρο 59 Εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως (Άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) έκθεση, σχετικά με τις εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως που αφορούν την επαγγελματική ασφάλιση και οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εθνική κοινωνική και εργατική νομοθεσία σχετικά με τις επαγγελματική ασφάλιση, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές τακτικά και τουλάχιστον ανά διετία.