Άρθρο 39 Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών (Άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Η δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες για τα μέλη:
α)προσωπικά στοιχεία του μέλους, μεταξύ άλλων την προβλεπόμενη στην εθνική νομοθεσία ηλικία συνταξιοδότησης και την ηλικία συνταξιοδότησης που καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
β) την επωνυμία του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και τη διεύθυνση επικοινωνίας καθώς και τον προσδιορισμό του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μέλους,
γ) πληροφορίες σχετικά με την πλήρη ή μερική εγγύηση που παρέχεται στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού καθεστώτος καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον διατίθενται τέτοιες,
δ) πληροφορίες για τις προβολές σχετικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές βάσει της ηλικίας συνταξιοδότησης όπως προσδιορίζεται στο στοιχείο α), και δήλωση αποποίησης ευθύνης σχετικά με πιθανή διαφοροποίηση των προβολών αυτών από την τελική αξία των παροχών που θα καταβληθούν. Εάν οι προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται σε οικονομικά σενάρια, οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης ένα βέλτιστο σενάριο και ένα δυσμενές, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
ε) πληροφορίες σχετικά με τα σωρευμένα δικαιώματα ή το σωρευμένο κεφάλαιο, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
στ) πληροφορίες για τις εισφορές που κατέβαλαν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση και το μέλος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος,
ζ) ανάλυση των επιβαρύνσεων και των εξόδων που αναλογούν στο μέλος τουλάχιστον κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες,
η) πληροφορίες για το επίπεδο χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού καθεστώτος συνολικά.
2. Στο πλαίσιο του άρθρου 60, η Αρμόδια Αρχή ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της δήλωσης συνταξιοδοτικών παροχών, με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.