Άρθρο 26 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (Άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει εκτίμηση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και άλλων στοιχείων του συστήματος διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δραστηριοτήτων που ανατίθενται εξωτερικά.