ΤΙΤΛΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- Άρθρο 60 Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) (Άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ανταλλάσσοντας τακτικά πληροφορίες και εμπειρίες, με σκοπό ιδίως την ανάπτυξη επιτυχών πρακτικών σ’ αυτόν τον τομέα, αλλά και στενότερη συνεργασία, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, κατά περίπτωση, προλαμβάνοντας έτσι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και δημιουργώντας τις συνθήκες απρόσκοπτης συμμετοχής μελών διασυνοριακώς.
2. Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία της λειτουργίας των Ι.Ε.Σ.Π..
3. Η Αρμόδια Αρχή, για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, και παρέχει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην αρχή αυτή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και από το άρθρο 35 του Κανονισμού 1094/2010.
4. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει άμεσα οποιαδήποτε σημαντική δυσκολία προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) προκειμένου να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση.