ΤΙΤΛΟΣ II – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – Άρθρο 13 – Τεχνικές προβλέψεις (Τεχνικά αποθεματικά) (Άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα σχηματίζουν, ανά πάσα στιγμή, για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους, επαρκές ύψος υποχρεώσεων που αντιστοιχεί στις οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιό τους με τις υφιστάμενες συμβάσεις συνταξιοδότησης.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται επαγγελματικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα, όταν παρέχουν κάλυψη κατά των βιομετρικών κινδύνων ή εγγυώνται είτε την απόδοση των επενδύσεων είτε ένα συγκεκριμένο ύψος παροχών, σχηματίζουν επαρκείς τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) όσον αφορά το σύνολο αυτών των καθεστώτων.
3. Ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Ωστόσο, επιτρέπεται ο υπολογισμός ανά τριετία, εάν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. χορηγήσει στα μέλη ή στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή βεβαίωση ή έκθεση σχετικά με τις αναπροσαρμογές κατά το μεσοδιάστημα. Η βεβαίωση ή η έκθεση αντανακλά την αναπροσαρμοσμένη εξέλιξη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) και τις μεταβολές των καλυπτόμενων κινδύνων.
4. Ο υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) διενεργείται και βεβαιώνεται από αναλογιστή επί τη βάσει αναλογιστικών μεθόδων αναγνωρισμένων από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
α) το ελάχιστο ποσό των τεχνικών αποθεματικών υπολογίζεται με επαρκώς συνετή αναλογιστική αποτίμηση, λαμβανομένων υπόψη όλων των υποχρεώσεων παροχών και εισφορών σύμφωνα με τους συνταξιοδοτικούς διακανονισμούς του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Το ποσό αυτό πρέπει αφενός να επαρκεί για να εξακολουθήσουν να καταβάλλονται οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και λοιπές παροχές, αφετέρου δε να αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα σωρευμένα δικαιώματα των μελών επί των συνταξιοδοτικών παροχών. Οι οικονομικές και αναλογιστικές υποθέσεις που επιλέγονται για την εκτίμηση των υποχρεώσεων επιλέγονται επίσης με σύνεση, λαμβάνοντας υπόψη, όπου αρμόζει, κατάλληλο περιθώριο ανεπιθύμητων αποκλίσεων,
β) τα μέγιστα χρησιμοποιούμενα επιτόκια επιλέγονται επίσης με σύνεση και ορίζονται σύμφωνα με τους οικείους κανόνες του κράτους μέλους καταγωγής. Τα εν λόγω επιτόκια καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη:
ι) την απόδοση των αντίστοιχων στοιχείων του ενεργητικού του Ι.Ε.Σ.Π. και τις προβλεπόμενες μελλοντικές αποδόσεις των επενδύσεων,
ιι) τις αποδόσεις των αγορών υψηλής ποιότητας ομολόγων, κρατικών ομολόγων, ομολόγων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, ομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, ή
ιιι) συνδυασμό των σημείων i) και ii),
γ) οι βιομετρικοί πίνακες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) βασίζονται επίσης σε συνετές αρχές, έχοντας υπόψη τα βασικά χαρακτηριστικά των προς συνταξιοδότηση προσώπων αλλά και των συνταξιοδοτικών καθεστώτων, ιδιαίτερα τις αναμενόμενες αλλαγές στους σχετικούς κινδύνους,
δ) η μέθοδος και η βάση υπολογισμού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) γενικά είναι σταθερή από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο. Είναι, όμως, δυνατόν να δικαιολογούνται αλλαγές λόγω μεταβολής των νομικών, δημογραφικών ή οικονομικών δεδομένων, επί των οποίων βασίστηκαν οι υποθέσεις εργασίας.
5. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, μπορεί να επιβάλει πρόσθετες και λεπτομερέστερες απαιτήσεις καθόσον αφορά τον υπολογισμό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), προκειμένου να εξασφαλισθούν αρκούντως τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων.
6. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) και ιδίως τις αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης, τα μέγιστα χρησιμοποιούμενα επιτόκια και τις λοιπές παραδοχές.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:31 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Συνέχεια από το προηγούμενο σχόλιο…

    Το δε πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ ΤΕΑ και εκάστου καθεστώτος/προγράμματος θα πρέπει να παραμείνει όσο γίνεται πιο ευέλικτο, δεδομένου ότι συνολικά πρόκειται για συμφωνίες εργοδοτών/εργαζομένων χωρίς υποχρέωση υπαγωγής.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:22 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 13 (παρ.1), γίνεται χρήση της φράσης «ΙΕΣΠ το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα», χωρίς όμως πουθενά προηγουμένως να έχει διευκρινιστεί ότι τα ημεδαπά ΤΕΑ μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά καθεστώτα και υπό ποιες προϋποθέσεις

    Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης προτείνει να επιτρέπεται στα ημεδαπά ΤΕΑ η διαχείριση περισσοτέρων συνταξιοδοτικών καθεστώτων, εφόσον υφίσταται σχετική καταστατική προσθήκη και πρόβλεψη των όρων λειτουργίας κάθε καθεστώτος ξεχωριστά.