Άρθρο 43 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους κατά τη φάση πληρωμής (Άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν στους δικαιούχους, σε περιοδική βάση, πληροφορίες σχετικά με τις οφειλόμενες παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές καταβολής.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ανακοινώνουν στους δικαιούχους χωρίς καθυστέρηση τη λήψη τελικής απόφασης που οδηγεί σε τυχόν μείωση του επιπέδου των οφειλόμενων παροχών, και τρεις μήνες πριν από την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης.
3. Όταν οι δικαιούχοι φέρουν σημαντικό βαθμό επενδυτικού κινδύνου κατά τη φάση πληρωμής, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. οφείλουν να παρέχουν τακτικά κατάλληλες πληροφορίες στους δικαιούχους.