Άρθρο 18 Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για το σκοπό του άρθρου 17 παράγραφος 3 (Άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας καθορίζεται με βάση είτε το ετήσιο ποσό των εισφορών, είτε τη μέση επιβάρυνση από αποζημιώσεις των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων.
2. Το ύψος του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας είναι ίσο προς το μεγαλύτερο από τα δύο αποτελέσματα που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4.
3. Για τη βάση υπολογισμού των εισφορών επιλέγεται το μεγαλύτερο μεταξύ του ποσού των δεδουλευμένων εισφορών που υπολογίζονται κατωτέρω, και του ποσού των ακαθάριστων εισπραχθέντων εισφορών, όπως υπολογίζεται κατωτέρω.
Αθροίζονται οι εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων δικαιωμάτων) που κατεβλήθησαν για πρωτασφαλίσεις κατά την τελευταία οικονομική χρήση.
Στο σύνολο αυτό, προστίθεται το ποσό των αντασφάλιστρων που έγιναν δεκτά κατά την τελευταία οικονομική χρήση.
Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που ακυρώθηκαν κατά την τελευταία οικονομική χρήση, όπως επίσης και το συνολικό ποσό των φόρων και τελών που αναλογούν στις εισφορές που περιέχονται στο ως άνω άθροισμα.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό διαιρείται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο ανέρχεται μέχρι 50 000 000 EUR, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει το επιπλέον ποσό. Το 18 % του πρώτου μέρους και το 16 % του δεύτερου αθροίζονται.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη υφιστάμενη σχέση μεταξύ του ποσού των σε βάρος του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παραμενουσών απαιτήσεων μετά από αφαίρεση των ανακτήσιμων ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού των απαιτήσεων. Ο λόγος αυτός δεν είναι μικρότερος από 50 %.
4. Η βάση των απαιτήσεων υπολογίζεται ως εξής:
Αθροίζονται τα ποσά των απαιτήσεων που καταβάλλονται για τις πρωτασφαλίσεις (χωρίς αφαίρεση των σε βάρος των εκδοχέων ή αντεκδοχέων απαιτήσεων) κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Στο άθροισμα αυτό, προστίθεται το ποσό των απαιτήσεων που έχει καταβληθεί λόγω αποδοχής αντασφαλίσεων ή αντεκχωρήσεων κατά τη διάρκεια των ιδίων αυτών περιόδων και το ποσό των προβλέψεων για εκκρεμούσες απαιτήσεις, που πραγματοποιούνται στο τέλος της τελευταίας οικονομικής χρήσεως, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και για τις αποδοχές αντασφαλίσεων.
Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το ποσό των εισπράξεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.
Από το εναπομένον αυτό ποσό, αφαιρείται το ποσό των προβλέψεων για εκκρεμούσες απαιτήσεις, που πραγματοποιούνται κατά την έναρξη της δεύτερης οικονομικής χρήσης που προηγείται της τελευταίας κλεισθείσης οικονομικής χρήσης, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις όσο και τις αναληφθείσες αντασφαλίσεις.
Το ένα τρίτο των ποσών που προκύπτουν από τον υπολογισμό διαιρείται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο ανέρχεται μέχρι 35 000 000 ΕUR, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει το επιπλέον ποσό. Το 26 % του πρώτου μέρους και το 23 % του δεύτερου αθροίζονται.
Το κατ’ αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενο ποσό πολλαπλασιάζεται επί το πηλίκο που προκύπτει από την κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη υφιστάμενη σχέση μεταξύ του ποσού των σε βάρος του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παραμενουσών απαιτήσεων μετά από αφαίρεση των ανακτήσιμων ποσών στο πλαίσιο της αντασφάλισης και του ακαθάριστου ποσού των απαιτήσεων. Ο λόγος αυτός δεν είναι μικρότερος από 50 %.
5. Εάν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως αυτό υπολογίζεται στις παραγράφους 2 έως 4, είναι κατώτερο από το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούμενου έτους, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούμενου έτους πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμητικό λόγο του ποσού των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά τη λήξη της τελευταίας οικονομικής χρήσης, προς το ποσό των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) για τις αποζημιώσεις που εκκρεμούσαν κατά την έναρξη της τελευταίας οικονομικής χρήσης. Στους υπολογισμούς αυτούς, οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) υπολογίζονται χωρίς τις τυχόν αντασφαλίσεις, αλλά ο αριθμητικός λόγος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 1.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:28 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Το άρθρο 18 θα πρέπει να τροποποιηθεί και να απλοποιηθεί σημαντικά ώστε να ενσωματωθεί οργανικά στην ελληνική πραγματικότητα του νόμου 3029/2002.

    Αυτό μπορεί να συμβεί αν προηγηθεί εντός του νόμου μία σαφής διάκριση κλάδων ασφάλισης των ΙΕΣΠ-ΤΕΑ με βάση τον κίνδυνο που καλύπτουν (π.χ. κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών με/χωρίς εγγυήσεις, κλάδος συμπληρωματικών παροχών θανάτου, κλάδος λοιπών συμπληρωματικών παροχών όπως ανικανότητας, αναπηρίας, ασθένειας ή ατυχήματος, θανάτου λόγω ατυχήματος, παύσης της απασχόλησης, και ένδειας).