Άρθρο 50 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στην Αρμόδια Αρχή (Άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Η Αρμόδια Αρχή κατά τον τομέα της αρμοδιότητάς της:
α) απαιτεί από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή τα άτομα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή ασκούν βασικές λειτουργίες, να παρέχουν ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητές τους ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο,
β) εποπτεύει τις σχέσεις μεταξύ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και άλλων οντοτήτων, όταν τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αναθέτουν εξωτερικά βασικές λειτουργίες ή οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες σε αυτές τις άλλες οντότητες και κάθε επακόλουθης εκ νέου εξωτερικής ανάθεσης, που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αποτελεσματικότητα της εποπτείας,
γ) λαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα: την ιδία αξιολόγηση κινδύνων, τη δήλωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής, τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εποπτεία του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
δ) καθορίζει τα έγγραφα που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά:
i) εσωτερικές ενδιάμεσες εκθέσεις
ii) αναλογιστικές αποτιμήσεις και λεπτομερείς υποθέσεις εργασίας
iii) μελέτες στοιχείων ενεργητικού — παθητικού,
iv) στοιχεία προς απόδειξη της συνοχής των αρχών της επενδυτικής πολιτικής,
v) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι εισφορές καταβλήθηκαν βάσει των κανόνων που διέπουν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.
vi ) εκθέσεις των προσώπων που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 29,
ε) προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και εφόσον είναι απαραίτητο ελέγχει τις εκχωρηθείσες σε τρίτους δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητες που στη συνέχεια ανατίθενται εκ νέου σε τρίτους προκειμένου να διαπιστώσει αν οι σχετικές εργασίες ασκούνται σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες,
στ) ζητά ανά πάσα στιγμή πληροφορίες από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σχετικά με τις εξωτερικά ανατιθέμενες δραστηριότητες και όλες τις δραστηριότητες που στη συνέχεια αποτελούν αντικείμενο εκ νέου εξωτερικής ανάθεσης.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:25 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 50 του σχεδίου νόμου καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Κατά τη γνώμη της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης θα πρέπει να προστεθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία η υποβολή όλων των πληροφοριών θα λαμβάνει χώρα μέσω μίας ενιαίας και μοναδικής ηλεκτρονικής πύλης (“a single point of entry”) ώστε να προστατευτούν τα ημεδαπά ΙΕΣΠ-ΤΕΑ από το κόστος ενός ενδεχόμενου κατακερματισμού της εποπτείας τους και παράλληλα, να αναβαθμιστεί η αναγκαία υποβολή στο πλαίσιο μιας τυποποιημένης και ασφαλούς διαδικασίας.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:37 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 50 χρησιμοποιείται η ορολογία «ετήσιοι λογαριασμοί» η οποία δεν είναι δόκιμη στο πλαίσιο της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου θα προτείναμε ως Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης την χρήση του όρου «οικονομικές καταστάσεις».