Άρθρο 9 Έγκριση και καταχώριση (Άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Κάθε Ι.Ε.Σ.Π. του οποίου το κύριο διοικητικό κατάστημα είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα εγκρίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3029/2002, όπως ισχύει. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τηρείται Μητρώο στο οποίο καταχωρούνται τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. τα οποία έχουν εγκριθεί στην Ελλάδα.
Ο τόπος του κύριου διοικητικού καταστήματος παραπέμπει στον τόπο στον οποίο λαμβάνονται οι κύριες στρατηγικές αποφάσεις ενός Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α..
2. Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. σύμφωνα με το άρθρο 11, στο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καταχωρίζονται και τα κράτη μέλη, στα οποία το Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. ασκεί τη δραστηριότητα αυτή.
3. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ).