Άρθρο 62 Τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ (Άρθρο 63 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. «Αντασφάλιση»: η δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάληψη κινδύνων που εκχωρούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή από μια άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή, στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών, που είναι γνωστή ως Lloyd’s, η δραστηριότητα που συνίσταται στην ανάληψη κινδύνων που εκχωρούνται από οποιοδήποτε μέλος των Lloyd’s και αναλαμβάνονται από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση άλλη από την ένωση ασφαλιστών Lloyd’s, ή η παροχή κάλυψης από αντασφαλιστική επιχείρηση σε οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2016/2341/ΕΚ.»