Τμήμα 2 – Βασικές λειτουργίες – Άρθρο 24 – Γενικές διατάξεις (Άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες: λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και αναλογιστική λειτουργία. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες ασκούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, με αντικειμενικό, δίκαιο και ανεξάρτητο τρόπο.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. μπορούν να επιτρέπουν σε ένα μεμονωμένο πρόσωπο ή μια μεμονωμένη οργανωτική μονάδα να ασκεί περισσότερες από μία βασικές λειτουργίες, με εξαίρεση τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 26, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις άλλες βασικές λειτουργίες.
3. Το μεμονωμένο πρόσωπο ή η μεμονωμένη οργανωτική μονάδα που ασκεί μια βασική λειτουργία είναι διαφορετικό από εκείνο που ασκεί παρόμοια βασική λειτουργία στη χρηματοδοτούσα επιχείρηση. Κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται στο Ι.Ε.Σ.Π. να ασκεί βασικές λειτουργίες μέσω του ίδιου μεμονωμένου προσώπου ή της ίδιας οργανωτικής μονάδας όπως και η χρηματοδοτούσα επιχείρηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, με το οποίο αιτιολογείται επαρκώς ο τρόπος αποτροπής ή διαχείρισης πάσης φύσεως σύγκρουσης συμφερόντων με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση. Για την αξιολόγηση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του αιτούντος Ι.Ε.Σ.Π.
4. Τα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία αναφέρουν τυχόν σημαντικά ευρήματα και συστάσεις σε σχέση με τον τομέα της αρμοδιότητάς τους, στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που καθορίζει τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν.
5. Με την επιφύλαξη του προνομίου της μη αυτοενοχοποίησης, το πρόσωπο που ασκεί βασική λειτουργία ενημερώνει την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, εάν το διοικητικό, το διαχειριστικό ή το εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν λαμβάνει κατάλληλα και έγκαιρα διορθωτικά μέτρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν το πρόσωπο ή η οργανωτική μονάδα που ασκεί τη βασική λειτουργία έχει εντοπίσει ουσιαστικό κίνδυνο μη συμμόρφωσης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προς ουσιωδώς σημαντική κανονιστική απαίτηση και τον έχει αναφέρει στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και όταν αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων, ή
β) όταν το πρόσωπο ή η οργανωτική μονάδα που ασκεί τη βασική λειτουργία έχει παρατηρήσει σημαντική παράβαση ουσίας της νομοθεσίας, των κανονισμών ή των διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζονται στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και στις δραστηριότητές του στο πλαίσιο της βασικής λειτουργίας που ασκεί το εν λόγω πρόσωπο ή η οργανωτική μονάδα και την έχει αναφέρει στο διοικητικό, στο διαχειριστικό ή στο εποπτικό όργανο του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
6. Τα πρόσωπα που ασκούν βασική λειτουργία δεν υπέχουν ευθύνη ως προς τον τρόπο άσκησης της ανατεθειμένης σε αυτά λειτουργίας, εφόσον έχουν επιδείξει τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια και έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα.

  • Αναφορικά με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επισημαίνεται ότι οι τρεις βασικές λειτουργίες των ΤΕΑ (λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, λειτουργία εσωτερικού ελέγχου και αναλογιστική λειτουργία) αποτελούν πλέον, δυνάμει της διάταξης αυτής, νομοθετική επιταγή. Αντίστοιχη ρύθμιση δεν υφίστατο στο προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς του Ν. 3029/2002. Συνεπώς, τα υφιστάμενα καταστατικά των ΤΕΑ που δεν προβλέπουν τις ως άνω βασικές λειτουργίες, θα πρέπει να τροποποιηθούν και ως εκ τούτου απαιτούνται νέες εγκρίσεις από την αρμόδια αρχή.