Άρθρο 11 Διασυνοριακές δραστηριότητες και διαδικασίες (Άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Με την επιφύλαξη της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σε θέματα οργάνωσης της επαγγελματικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής συμμετοχής σε αυτή και των αποτελεσμάτων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, επιτρέπεται σε Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. η άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας. Επίσης επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια να χρηματοδοτούν Ι.Ε.Σ.Π. τα οποία προτίθενται να ασκήσουν ή ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα.
2. Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. το οποίο προτίθεται να ασκήσει διασυνοριακή δραστηριότητα και να δεχθεί χρηματοδότηση από χρηματοδοτούσα επιχείρηση χρειάζεται προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Το Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. γνωστοποιεί την πρόθεσή του να ασκήσει διασυνοριακή δραστηριότητα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες όταν προβαίνουν στη γνωστοποίηση:
α) το όνομα του κράτους μέλους ή των κρατών μελών υποδοχής, που προσδιορίζεται, κατά περίπτωση από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση,
β) την επωνυμία και τον τόπο εγκατάστασης του κύριου διοικητικού καταστήματος της χρηματοδοτούσας επιχείρησης,
γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που θα διαχειριστεί το Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. για λογαριασμό της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.
4. Όταν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ειδοποιηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3, και εφόσον μετά από την αξιολόγηση και από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δεν έχει εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση περί του ότι η διοικητική δομή ή η οικονομική κατάσταση του Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. ή η φήμη ή τα επαγγελματικά προσόντα ή η πείρα των διαχειριστών του δεν είναι συμβατά με την επιδιωκόμενη διασυνοριακή δραστηριότητα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός τριμήνου αφ’ ότου λάβει όλες τις πληροφορίες της παραγράφου 3, τις ανακοινώνει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής και ενημερώνει αρμοδίως το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
Η αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο εκδίδεται εντός τριών μηνών από την παραλαβή όλων των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
5. Εάν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν κοινοποιήσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, γνωστοποιεί τους λόγους της ενέργειας αυτής στο σχετικό Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εντός τριών μηνών από τη λήψη όλων των εν λόγω πληροφοριών. Η μη κοινοποίηση των πληροφοριών υπόκειται στο δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.
6. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα υπόκεινται στις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 36 έως 44 οι οποίες επιβάλλονται από το κράτος μέλος υποδοχής σε σχέση με τα υποψήφια μέλη, τα μέλη και τους δικαιούχους τους οποίους αφορά η εν λόγω διασυνοριακή δραστηριότητα.
7. Πριν ένα Ι.Ε.Σ.Π. αρχίσει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, εντός έξι εβδομάδων από την παραλαβή των πληροφοριών της παραγράφου 3, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής για τις διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τη διαχείριση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος που χρηματοδοτείται από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ελλάδα και για τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών των άρθρων 36 έως 44 του παρόντος, οι οποίες ισχύουν για τη διασυνοριακή δραστηριότητα. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στο Ι.Ε.Σ.Π..
8. Μόλις το Ι.Ε.Σ.Π. λάβει την ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία διαβίβασης της ανακοίνωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 7 από την αρμόδια αρχή του κράτους καταγωγής, το Ι.Ε.Σ.Π. μπορεί να αρχίσει να ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης και με τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7.
9. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής για κάθε σημαντική μεταβολή των διατάξεων της εθνικής εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, κατά το μέρος εκείνο που αφορά τη διασυνοριακή δραστηριότητα, και για κάθε σημαντική μεταβολή των απαιτήσεων παροχής πληροφοριών εθνικής νομοθεσίας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής ανακοινώνει τις εν λόγω πληροφορίες στο Ι.Ε.Σ.Π..
10. Το Ι.Ε.Σ.Π. που ασκεί διασυνοριακή δραστηριότητα στην Ελλάδα, υπόκειται σε συνεχή εποπτεία από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή όσον αφορά τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων του με τις απαιτήσεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση, και με τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7. Εφόσον κατά την εποπτεία αυτή προκύψουν παρατυπίες, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής λαμβάνει, σε συντονισμό με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Ι.Ε.Σ.Π. θα παύσει τη διαπιστωθείσα παράβαση.
11. Εάν, παρά την εκ μέρους της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής λήψη των μέτρων ή ελλείψει κατάλληλων μέτρων στο κράτος μέλος καταγωγής, το Ι.Ε.Σ.Π. εξακολουθεί να παραβιάζει τις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής κοινωνικής και εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική ασφάλιση ή τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, αφού ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προληφθούν ή να τιμωρηθούν περαιτέρω παραβάσεις, δύναται ακόμη, εάν είναι απολύτως αναγκαίο, να απαγορεύσει στο Ι.Ε.Σ.Π. να λειτουργεί στην Ελλάδα για λογαριασμό της χρηματοδοτούσας επιχείρησης.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 00:02 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

  Πολύ σωστά προβλέπεται στο άρθρο 11 και προωθείται η διασυνοριακή δραστηριότητα αλλά και εισάγονται διαδικασίες σχετικές με αυτή.

  Αίτημα της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι η
  Μη Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. των επαγγελματικών υπηρεσιών διαχείρισης που λαμβάνουν από τρίτους τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) του Ν.3029/2002 ακόμα κι αν αυτές παρέχονται από ημεδαπά Φ.Π. & Ν.Π. Συνεπώς, αιτούμαστε όλες οι πράξεις (υπηρεσίες) που εντάσσονται στην παραγωγική διαδικασία λειτουργίας και εργασίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ως μη κερδοσκοπικών φορέων, να έχουν χαμηλό ή μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.

  Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ )του Ν.3029/2002, λειτουργούν μέσα σε ένα ιδιαίτερα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει την ύπαρξη συγκεκριμένων διαχειριστικών λειτουργιών (λογιστήριο, μηχανογράφηση, αναλογισμός, διαχείριση κινδύνων, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, επενδυτικές υπηρεσίες κλπ.) η δε κανονιστική τους συμμόρφωση για την εκπλήρωση του σκοπού τους ελέγχεται υποχρεωτικά από 3 εποπτικούς φορείς.
  Οι δαπάνες των προαναφερθεισών λειτουργιών καθώς και η εποπτεία τους επισύρουν ένα σημαντικό κόστος το οποίο καλύπτεται από τις εισφορές των ασφαλισμένων μελών του κάθε ΤΕΑ. Δεδομένου του γεγονότος ότι τα ΤΕΑ είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου είναι προφανές ότι κάθε δαπάνη που κατευθύνεται για τους ως άνω λειτουργικούς και εποπτικούς σκοπούς, ροκανίζει την εισφορά του εργαζόμενου και συνεπώς το τελικό ποσό που θα σωρευτεί σαν εφάπαξ παροχή ή σύνταξη στον ατομικό του αποταμιευτικό λογαριασμό.
  Αν κάποιο Τ.Ε.Α. λαμβάνει αυτές τις υπηρεσίες από ευρωπαική εταιρεία δεν πληρώνει Φ.Π.Α. λόγω του ενωσιακού δικαίου. Συνεπώς η κατάργηση του Φ.Π.Α. σε όλες τις αναγκαίες διαχειριστικές λειτουργίες των ΤΕΑ επιβάλλεται για να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός στα πλαίσια και της διασυνοριακής δραστηριότητας τους.

  Παράλληλα,η υιοθέτηση του εν λόγω μέτρου αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό μέτρο για την ενίσχυση του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει στα ΤΕΑ να απορροφήσουν ευκολότερα το κόστος εφαρμογής επιπλέον κανονιστικών απαιτήσεων που προκύπτουν λόγω της επικείμενης ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 16:20 | Νικολάου Κωνσταντίνος

  Πολύ σωστά, στην παράγραφο 4 αναφέρεται ότι οι εποπτικές αρχές, από τη στιγμή που έχουν όλα τα έγγραφα, πρέπει να απαντήσουν μέσα σε 3 μήνες το αργότερο. Δε θα έπρεπε να οριστεί αντίστοιχα και για τη δημιουργία των Ελληνικών ΙΕΣΠ, μια αντίστοιχη προθεσμία, που να λέει π.χ. ότι από τη στιγμή που συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα το αργότερο μέσα σε Χ μήνες, θα υπάρχει απάντηση από τις ελληνικές εποπτικές αρχές; Θα βοηθούσε πάρα πολύ στον προγραμματισμό.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 16:14 | Νικολάου Κωνσταντίνος

  Στην πράξη, μια επιχείρηση με έδρα την Ελλάδα, θα μπορεί να ανοίξει π.χ. ΙΕΣΠ στην Κύπρο, που δεν έχει τους περιορισμούς των 100 ατόμων σήμερα (και άλλους περιορισμούς επίσης, σε σχέση με την Ελλάδα) και να στέλνει εισφορές από Ελλάδα στην Κύπρο; Αν ισχύει αυτό, δεν παρακάμπτεται η Ελληνική νομοθεσία του ν.3029/2002, περί 100 ατόμων κλπ; Επίσης, αν μια εταιρία προτιμά την Ελλάδα, δεν θα είναι σαν να «τιμωρείται» με όλους τους περιοριστικούς νόμους που σημαίνουν διαφάνει αλλά και κόστος;