Άρθρο 53 Χρησιμοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών (Άρθρο 53 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί τις εμπιστευτικές πληροφορίες που λαμβάνει βάσει του παρόντος νόμου μόνον στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της και για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων που διέπουν την ανάληψη δραστηριότητας επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών από τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τους,
β) τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), της φερεγγυότητας, του συστήματος διακυβέρνησης και των πληροφοριών που παρέχονται στα μέλη και στους δικαιούχους,
γ) την επιβολή διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων διοικητικών κυρώσεων,
δ) τη δημοσίευση βασικών δεικτών επιδόσεων για κάθε Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., που μπορεί να βοηθούν τα μέλη και τους δικαιούχους κατά τη λήψη οικονομικής φύσεως αποφάσεων όσον αφορά τη σύνταξή τους,
ε) στην άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων της Αρμόδιας Αρχής οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος νόμου,
στ) σε δικαστικές διαδικασίες που αφορούν τις κείμενες διατάξεις για την επαγγελματική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας που ενσωματώνεται με τον παρόντα νόμο.