Άρθρο 7 Δραστηριότητες των Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. (Άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. περιορίζουν τις δραστηριότητές τους σε αυτές που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές και στις δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές.
Όταν, βάσει του άρθρου 4, μια ασφαλιστική επιχείρηση του κλάδου ζωής διαχειρίζεται τις σχετικές με τη χορήγηση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών δραστηριότητές της μέσω διαχωρισμού του ενεργητικού και του παθητικού της, τα διαχωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού περιορίζονται στις πράξεις τις σχετικές με τις συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτές.
Τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α., λαμβάνουν υπόψη τον στόχο της διασφάλισης δίκαιης κατανομής κινδύνων και οφελών μεταξύ γενεών στις δραστηριότητές τους.