Άρθρο 37 Γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς (Άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα μέλη και οι δικαιούχοι είναι επαρκώς πληροφορημένοι για το αντίστοιχο συνταξιοδοτικό καθεστώς το οποίο διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και ιδιαίτερα όσον αφορά:
α) το όνομα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., το κράτος μέλος στο οποίο το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι καταχωρισμένο ή εγκεκριμένο και την αρμόδια αρχή του,
β) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό καθεστώς,
γ) πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά χαρακτηριστικά,
δ) τη φύση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που φέρουν τα μέλη και οι δικαιούχοι,
ε) τους όρους που αφορούν την πλήρη ή μερική εγγύηση δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή ενός συγκεκριμένου ύψους παροχών ή όταν δεν παρέχεται εγγύηση δυνάμει του συνταξιοδοτικού καθεστώτος, παρέχεται η σχετική δήλωση,
στ) τους μηχανισμούς προστασίας των σωρευμένων δικαιωμάτων ή τους μηχανισμούς μείωσης των παροχών, εάν υπάρχουν,
ζ) όταν τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο ή όταν στα μέλη των Ι.Ε.Σ.Π. που ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα στην ημεδαπή διατίθενται περισσότερες από μία επενδυτικές επιλογές, πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επιδόσεις των επενδύσεων που σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό καθεστώς για τουλάχιστον πέντε έτη ή για όλα τα έτη λειτουργίας του καθεστώτος όταν η περίοδος λειτουργίας του είναι μικρότερη από πέντε έτη,
η) τη διάρθρωση των επιβαρύνσεων και των εξόδων που αναλογούν στα μέλη και τους δικαιούχους, όταν δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ύψος παροχών,
θ) τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη και οι δικαιούχοι για τη λήψη των συνταξιοδοτικών παροχών τους,
ι) σε περίπτωση που ένα μέλος έχει δικαίωμα να μεταφέρει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, περαιτέρω πληροφορίες για τις ρυθμίσεις που αφορούν τη μεταφορά αυτή.
2. Για τα συνταξιοδοτικά καθεστώτα των οποίων τα μέλη φέρουν επενδυτικό κίνδυνο και τα οποία προσφέρουν περισσότερες από μία επιλογές με διαφορετικά επενδυτικά χαρακτηριστικά, τα μέλη ενημερώνονται για τους όρους που αφορούν το εύρος των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και, κατά περίπτωση, την εξ ορισμού επενδυτική επιλογή και τον κανόνα του συνταξιοδοτικού καθεστώτος να κατανέμει ένα συγκεκριμένο μέλος σε μια επενδυτική επιλογή.
3. Τα μέλη και οι δικαιούχοι ή, κατά περίπτωση, οι εκπρόσωποί τους λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αλλαγές των κανόνων του συνταξιοδοτικού καθεστώτος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Επιπροσθέτως, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν εξήγηση του αντίκτυπου των σημαντικών αλλαγών των τεχνικών προβλέψεων στα μέλη και τους δικαιούχους.
4. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. παρέχουν τις γενικές πληροφορίες για το συνταξιοδοτικό καθεστώς που παρατίθενται στο παρόν άρθρο.