Άρθρο 64 (Άρθρο 64 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341) Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από 13.1.2019.

  • Στο άρθρο 64 της Οδηγίας τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης το αργότερο μέχρι τη 13η Ιανουαρίου 2019. Έχοντας υπερβεί ως χώρα την εν λόγω προθεσμία κατά δέκα μήνες και προκειμένου να καλύψουμε την ασυνέπειά μας αυτή, θέτουμε αναδρομική ισχύ στον νόμο, η οποία είναι προβληματική από πολλές απόψεις. Αρχικά, η αναδρομικότητα δεν θεραπεύει τη μη συμμόρφωση, διότι η συμμόρφωση απαιτεί μια σειρά ενεργειών, οι οποίες δεν μπορούν να υπάρξουν αναδρομικά. Π.χ. στον παρόντα νόμο που βρίθει νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων, δεν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες εκείνες υπουργικές αποφάσεις για την ορθή εφαρμογή του. Επίσης, τα καταστατικά των υφιστάμενων ΤΕΑ εξακολουθούν να λειτουργούν με το παλαιό καθεστώς. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τίθεται ζήτημα νομιμότητάς τους ήδη από τις 13 Ιανουαρίου 2019; Τέλος, γίνεται δεκτό ότι η αναδρομικότητα είναι συνταγματικώς ανεπίτρεπτη σε περίπτωση που καταλαμβάνει μόνο ορισμένες κατηγορίες προσώπων. Έτσι, ενόψει του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, τίθεται ζήτημα εάν η αναδρομικότητα στην παρούσα περίπτωση είναι συνταγματικώς ανεκτή.

  • Άρθρο 64
    Οι διατάξεις για τις κυρώσεις θα πρέπει να εξαιρεθούν από την αναδρομική ισχύ