Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί στην ημεδαπή ή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:
α) σε ιδρύματα – φορείς της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και στους οποίους εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργούν σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής εκ του νόμου επικουρικής ασφάλισης,
β) σε ιδρύματα που εμπίπτουν στις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία,
γ) σε ιδρύματα που λειτουργούν σε διανεμητική βάση,
δ) σε ιδρύματα όπου οι υπάλληλοι της χρηματοδοτούσας επιχείρησης δεν έχουν εκ του νόμου δικαιώματα στα οφέλη και όπου η χρηματοδοτούσα επιχείρηση μπορεί να αποδεσμεύσει σε οιαδήποτε στιγμή τα στοιχεία του ενεργητικού και να μην ανταποκριθεί κατ’ ανάγκη στις υποχρεώσεις της προς καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών,
ε) στις επιχειρήσεις οι οποίες για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους υπαλλήλους τους προσφεύγουν στη σύσταση αποθεματικών στον ισολογισμό.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 20:49 | Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπσιτημίου Δυτικής Αττικής

  O αποκλεισμός από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας των παγγελματικών ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργούν σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής εκ του νόμου επικουρικής ασφάλισης (παρ. 2 του άρθρου 2)πρέπει να τεκμηριωθεί κατ΄ελάχιστον στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου, καθώς σχετική πρόβλεψη δεν υπάρχει στο εδάφιο α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας

 • Εξειδικεύοντας το προηγούμενο σχόλιο μας ως προς την παράγραφο 2 του άρθρου 2:
  Στο 2α) να προστεθεί στο τέλος επιφύλαξη «με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του παρόντος», το οποίο προβλέπει ότι και τα ΙΕΣΠ της περίπτωσης του 2α υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για τις μη υποχρεωτικές δραστηριότητες τους στον τομέα επαγγελματικής συνταξιοδότησης.
  Στο 2 β) η αναφορά σε Οδηγία θα διευκόλυνε να παραπέμπει και στους νόμους που τις ενσωμάτωσαν (αν υπάρχουν), και ενδεχομένως και στους νόμους που ψηφίστηκαν σε υλοποίηση τυχόν εξουσιοδοτικής διάταξης των Κανονισμών, που αναφέρονται.

 • Στη παρ. 1 του Άρθρου 2, ο όρος «η παρούσα οδηγία» πρέπει να αντικατασταταθεί από το «ο παρόν νόμος».
  Στις παρ. 2 α) και 2 β η αναφορά σε Οδηγίες και Κανονισμούς της ΕΕ και του ΕΚ θα πρέπει να αντικατασταθούν, όπου υπάρχουν, από τα κείμενα της ελληνικής νομοθεσίας.
  Έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού τα 4 υπάρχοντα υποχρεωτικά ΤΕΑ, δημιουργώντας έτσι κενό νομοθεσίας ως προς το καθεστώς τους σε θέματα διαχείρισης, θεματοφυλακής, επενδυτικών επιτροπών, κεφαλαίων κ.α.

 • 15 Νοεμβρίου 2019, 15:55 | Νικολάου Κωνσταντίνος

  Στο άρθρο 2, παράγραφος 2, αναφέρεται πώς η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης που λειτουργούν σε υποκατάσταση της υποχρεωτικής εκ του νόμου επικουρικής ασφάλισης. Με αυτά τα ταμεία τι θα γίνει; Ποιο καθεστώς θα ισχύει; Δεν θα απαιτείται π.χ. η αρχή της κεφαλαιοποίησης που διέπει τα επαγγελματικά; Θα απαιτείται ή όχι, η όλη δομή που έχουν (π.χ. λειτουργία αναλογιστική, διαχείρισης κινδύνου, εσωτερικού ελέγχου κλπ)?