Άρθρο 14 Χρηματοδότηση των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) (Άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

 

  1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχουν ανά πάσα στιγμή περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα και επαρκή για την κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών) που απαιτούνται για το σύνολο των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τους.
  2. Όταν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών)  καταρτίζει συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο ανάκαμψης με χρονοδιάγραμμα, ώστε να πληρούνται εκ νέου τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Το σχέδιο αυτό υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

α) το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζει συγκεκριμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, προκειμένου να επαναφέρει τα περιουσιακά στοιχεία στο απαιτούμενο ύψος, ώστε να καλύψει πλήρως και εγκαίρως τις τεχνικές του προβλέψεις (τεχνικά του αποθεματικά). Το σχέδιο ανακοινώνεται στα μέλη ή, όπου αρμόζει, στους εκπροσώπους τους και υποβάλλεται προς έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή,

β) στην κατάρτιση του σχεδίου λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του συγκεκριμένου Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α και ιδίως η διάρθρωση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το διάγραμμα κινδύνων, το σχέδιο ρευστότητας, το διάγραμμα της ηλικίας των μελών που είναι δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών, τα υπό έναρξη συνταξιοδοτικά καθεστώτα, καθώς και εκείνα για τα οποία το σύστημα χρηματοδότησης μεταβάλλεται από μηδενικό ή μερικό σε ολικό,

γ) εάν το συνταξιοδοτικό καθεστώς εκκαθαριστεί κατά το διάστημα που αναφέρεται στην πρώτη φράση της παρούσας παραγράφου, το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καθορίζει διαδικασία μεταβίβασης των στοιχείων του ενεργητικού και των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού του εν λόγω καθεστώτος σε άλλο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ή άλλο κατάλληλο φορέα. Η εν λόγω διαδικασία κοινοποιείται στην Αρμόδια Αρχή και μια γενική περιγραφή της διαδικασίας τίθεται στη διάθεση των μελών ή, όπου αρμόζει, των αντιπροσώπων τους σύμφωνα με την αρχή της εμπιστευτικότητας

  1. Εάν ασκείται διασυνοριακή δραστηριότητα, οι τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά) τυγχάνουν ανά πάσα στιγμή πλήρους χρηματοδότησης για το σύνολο των λειτουργούντων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή επεμβαίνει ταχέως και απαιτεί από το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να καταρτίσει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα και να τα εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση κατά τρόπον ώστε τα μέλη και οι δικαιούχοι να προστατεύονται επαρκώς.