Άρθρο 46 Πεδίο εφαρμογής της προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή, στην οποία περιλαμβάνονται και τα εξής,:
α) οι προϋποθέσεις λειτουργίας,
β) τις τεχνικές προβλέψεις (τεχνικά αποθεματικά),
γ) η χρηματοδότηση των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών),
δ) τα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια,
ε) το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας,
στ) το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας,
ζ) οι επενδυτικοί κανόνες,
η) η διαχείριση επενδύσεων,
θ) το σύστημα διακυβέρνησης και
ι) οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη και τους δικαιούχους.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:06 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 46, γίνεται αναφορά στην «κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή» και παράλληλα στο Υπουργείο Εργασίας ή την Εθνική Αναλογιστική Αρχή ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπονοώντας ότι παραμένει το υφιστάμενο τρίπτυχο εποπτείας. Δεδομένου όμως των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων που προκύπτουν από το σχέδιο νόμου, η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η εθνική εποπτεία του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης δεν μπορεί να παραμένει κατακερματισμένη αλλά θα πρέπει να ασκείται με ενιαίο τρόπο από έναν ενιαίο εποπτικό φορέα, με αποκλειστικό αντικείμενο εποπτείας τον δεύτερο πυλώνα.