Τμήμα 3 – Έγγραφα σχετικά με τη διακυβέρνηση – Άρθρο 28 – Ιδία αξιολόγηση κινδύνων (Άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διενεργούν και τεκμηριώνουν την ιδία αξιολόγηση κινδύνων, κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική τους οργάνωση, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.
Η εν λόγω αξιολόγηση κινδύνων διενεργείται τουλάχιστον κάθε τρία έτη ή χωρίς καθυστέρηση μετά από κάθε σημαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά κινδύνου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τα οποία διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Όταν υπάρχει σημαντική αλλαγή στα χαρακτηριστικά κινδύνου ενός συγκεκριμένου συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η αξιολόγηση κινδύνων μπορεί να περιορίζεται στο εν λόγω συνταξιοδοτικό καθεστώς.
2. Η αξιολόγηση κινδύνων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και της εσωτερικής οργάνωσης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., καθώς και του μεγέθους, της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η ιδία αξιολόγηση κινδύνων ενσωματώνεται στη διεργασία διαχείρισης και στις διεργασίες λήψης αποφάσεων του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης κινδύνων,
γ) περιγραφή του τρόπου με τον οποίο το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση, όταν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. προβαίνει σε εξωτερική ανάθεση των βασικών λειτουργιών σε χρηματοδοτούσα επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3,
δ) αξιολόγηση των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., περιλαμβανομένης περιγραφής του σχεδίου ανάκαμψης, κατά περίπτωση,
ε) αξιολόγηση των κινδύνων για τα μέλη και τους δικαιούχους σε σχέση με την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών τους και την αποτελεσματικότητα τυχόν διορθωτικών μέτρων λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση:
i) των μηχανισμών αναπροσαρμογής,
ii) των μηχανισμών μείωσης των παροχών, μεταξύ άλλων, του βαθμού στον οποίο μπορούν να μειωθούν οι σωρευμένες συνταξιοδοτικές παροχές, τις προϋποθέσεις της μείωσης και το αρμόδιο όργανο λήψης της σχετικής απόφασης,
στ) ποιοτική αξιολόγηση των μηχανισμών προστασίας των συνταξιοδοτικών παροχών, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εγγυήσεων, συμφωνιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους χρηματοδοτική στήριξη από τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση, ασφάλισης ή αντασφάλισης από επιχείρηση που καλύπτεται από το ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄, 13), όπως εκάστοτε ισχύει, ή κάλυψης από συνταξιοδοτικό σύστημα προστασίας, υπέρ του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή των μελών και των δικαιούχων,
ζ) ποιοτική αξιολόγηση των λειτουργικών κινδύνων,
η) όταν λαμβάνονται υπόψη στις επενδυτικές αποφάσεις περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες και οι παράγοντες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση, αξιολόγηση νέων ή αναδυόμενων κινδύνων, περιλαμβανομένων των κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη χρήση πόρων και το περιβάλλον, των κοινωνικών κινδύνων και κινδύνων που σχετίζονται με την απόσβεση στοιχείων ενεργητικού λόγω αλλαγής στο ρυθμιστικό πλαίσιο.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διαθέτουν μεθόδους προσδιορισμού και αξιολόγησης των κινδύνων στους οποίους εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και οι οποίοι μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. Οι μέθοδοι αυτές είναι ανάλογες προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κινδύνων που είναι εγγενείς στις δραστηριότητες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Οι μέθοδοι περιγράφονται στην ιδία αξιολόγηση κινδύνων.
4. Η ιδία αξιολόγηση κινδύνων λαμβάνεται υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..