ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή πληροφοριών – Άρθρο 52 – Επαγγελματικό απόρρητο (Άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή εργάστηκαν για την Αρμόδια Αρχή, καθώς και οι ελεγκτές και οι εμπειρογνώμονες που ενεργούν εξ ονόματος των της Αρμόδιας Αρχής, δεσμεύονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου. Με την επιφύλαξη περιπτώσεων οι οποίες υπάγονται στο ποινικό δίκαιο, τα ως άνω πρόσωπα δεν δημοσιοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε κανένα πρόσωπο ή αρχή, παρά μόνον σε συνοπτική ή γενική μορφή που διασφαλίζει ότι δεν αναγνωρίζονται τα μεμονωμένα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, σε περίπτωση εκκαθάρισης ενός συνταξιοδοτικού καθεστώτος, επιτρέπεται τη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών στο πλαίσιο αστικών ή εμπορικών διαδικασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.