Άρθρο 48 Εξουσίες παρέμβασης και καθήκοντα των αρμόδιων αρχών (Άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. έχουν ορθολογικές, διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και κατάλληλους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου, και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι διοικητικές κυρώσεις και άλλα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημοσιοποιεί οποιεσδήποτε διοικητικές κυρώσεις ή λοιπά μέτρα που επιβάλλονται λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και κατά των οποίων δεν έχει κατατεθεί προσφυγή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, περιλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θεωρήσει ότι η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή της ταυτότητας ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων είναι δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης των δεδομένων αυτών, ή σε περίπτωση που η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή την έκβαση έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να αποφασίσει να αναβάλει τη δημοσίευση, να μη δημοσιεύσει ή να δημοσιεύσει τις κυρώσεις ανώνυμα.
4. Οποιαδήποτε απόφαση απαγόρευσης ή περιορισμού των δραστηριοτήτων ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. περιλαμβάνει λεπτομερές σκεπτικό και κοινοποιείται στο συγκεκριμένο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται επίσης στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) η οποία τη γνωστοποιεί σε όλες τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 11.
5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής μπορεί, επίσης, να περιορίσει ή να απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., όταν ιδίως:
α) το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν έχει συστήσει επαρκή τεχνικά αποθεματικά όσον αφορά το σύνολο της δραστηριότητας του ή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία ενεργητικού για να καλύψει τα τεχνικά αποθεματικά,
β) ο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δεν κατέχει τα ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια
6. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων, μπορεί να μεταβιβάσει εν μέρει ή πλήρως τις εκ της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητες που έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. , σε ειδικό αντιπρόσωπο κατάλληλο να τις ασκήσει.
7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ύστερα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις δραστηριότητες Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α .ιδίως εάν το Ι.Ε.Σ.Π-Τ.Ε.Α.:
α) δεν προστατεύει επαρκώς τα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων του καθεστώτος,
β) δεν πληροί πλέον τους όρους λειτουργίας,
γ) αθετεί σοβαρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία,
δ) σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας, δεν τηρεί τις απαιτήσεις όσον αφορά την κοινωνική και εργατική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής στον τομέα των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων.
8. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσβάλλονται ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται οι κυρώσεις και πάσης φύσης μέτρα που επιβάλλονται στο πλαίσιο της εποπτείας και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις και τα μέτρα που προβλέπονται στην υπ’αριθμ. Φ51010/1821/16/16.2.2004 (ΦΕΚ Β’, 370) Υπουργική απόφαση.
10. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Η απόφαση αυτή γνωστοποιείται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.