Άρθρο 22 Απαιτήσεις για διαχείριση βάσει ικανοτήτων και ήθους (Άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., τα πρόσωπα που ασκούν βασικές λειτουργίες και κατά περίπτωση, τα πρόσωπα ή οι οντότητες στα οποία έχει ανατεθεί εξωτερικά μια βασική λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 31, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους:
α) απαίτηση για ικανότητες:
i) για τα πρόσωπα τα οποία ασκούν πραγματικά τη διοίκηση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., αυτό σημαίνει ότι τα προσόντα, οι γνώσεις και η πείρα τους, είναι στο σύνολό τους επαρκή, ώστε να τους επιτρέπουν να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
ii) για τα πρόσωπα που ασκούν αναλογιστικά βασικά καθήκοντα ή βασικά καθήκοντα εσωτερικού ελέγχου, αυτό σημαίνει ότι τα επαγγελματικά τους προσόντα, οι γνώσεις και η πείρα τους είναι επαρκή ώστε να ασκούν ορθά τις βασικές λειτουργίες τους,
iii) για τα πρόσωπα που ασκούν βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου ή άλλες βασικές λειτουργίες, αυτό σημαίνει ότι τα προσόντα τους, οι γνώσεις και η πείρα τους είναι επαρκή ώστε να ασκούν ορθά τις βασικές λειτουργίες τους και
β) απαίτηση για ήθος: χαίρουν υπόληψης και χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα
2. Η κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή αξιολογεί κατά πόσον τα πρόσωπα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή ασκούν βασικές λειτουργίες πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους, η Αρμόδια Αρχή δέχεται ως αποδείξεις υπόληψης και μη προηγούμενης πτώχευσης απόσπασμα ποινικού μητρώου του άλλου κράτους μέλους ή, απουσία ποινικού μητρώου στο άλλο κράτος μέλος, ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυτές και το οποίο εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή είτε του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος το οικείο πρόσωπο, ή από την αρμόδια Ελληνική δικαστική ή διοικητική αρχή. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες αποδείξεις υπόληψης, η Αρμόδια Αρχή δέχεται κάθε πρόσφορο μέσο, που κρίνεται ισοδύναμο με τα αντίστοιχα μέσα που απαιτούνται για τους ημεδαπούς
4. Εάν καμιά αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή είτε στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος το οικείο πρόσωπο δεν χορηγεί ισοδύναμο έγγραφο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, το εν λόγω πρόσωπο δικαιούται να προσκομίσει αντ’ αυτού ένορκη βεβαίωση.
5. Οι αποδείξεις μη προηγούμενης πτώχευσης, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 3, μπορούν επίσης να παρασχεθούν με τη μορφή δήλωσης του υπηκόου του οικείου άλλου κράτους μέλους ενώπιον αρμόδιου δικαστικού, επαγγελματικού ή εμπορικού φορέα στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος.
6. Τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 5 υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
7. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενημερώνει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
α) για τις αρμόδιες εθνικές αρχές που εκδίδουν τα έγγραφα των παραγράφων 3, 4 και 5 σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, και
β) για την εθνική Αρμόδια Αρχή στην οποία υποβάλλονται τα έγγραφα των παρ. 3, 4 και 5 ως δικαιολογητικά της αίτησης για την άσκηση διασυνοριακής δραστηριότητας.