Άρθρο 15 Ρυθμιστικά ίδια κεφάλαια (Άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. τα οποία διαχειρίζονται συνταξιοδοτικά καθεστώτα, όταν αναλαμβάνουν τα ίδια, αντί της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, την ευθύνη για την κάλυψη βιομετρικών κινδύνων ή εγγυώνται ορισμένη απόδοση των επενδύσεων ή ορισμένο ύψος παροχών, έχουν σε μόνιμη βάση, πέραν των τεχνικών προβλέψεων (τεχνικών αποθεματικών), συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία προς κάλυψη των πρόσθετων κινδύνων. Το ύψος των συμπληρωματικών αυτών στοιχείων είναι ανάλογο με τον κίνδυνο και με το χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχεί στο πλήρες φάσμα των διαχειριζόμενων συνταξιοδοτικών καθεστώτων. Το ενεργητικό αυτό δεν προορίζεται για την κάλυψη του προβλέψιμου παθητικού, αλλά αποτελεί κεφάλαιο ασφαλείας για την κάλυψη των αποκλίσεων μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματικών δαπανών και κερδών.
2. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου ύψους πρόσθετων στοιχείων ενεργητικού, εφαρμόζονται οι κανόνες που καθορίζονται στα άρθρα 16, 17 και 18.

3. Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για το ύψος και την κάλυψη των ρυθμιστικών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τεχνικά ζητήματα των συγκεκριμένων κεφαλαίων.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:05 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Συνέχεια από το προηγούμενο σχόλιο…

    Το δε πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ ΤΕΑ και εκάστου καθεστώτος/προγράμματος θα πρέπει να παραμείνει όσο γίνεται πιο ευέλικτο, δεδομένου ότι συνολικά πρόκειται για συμφωνίες εργοδοτών/εργαζομένων χωρίς υποχρέωση υπαγωγής.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:00 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 15 (παρ.1), γίνεται χρήση της φράσης «ΙΕΣΠ το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά καθεστώτα», χωρίς όμως πουθενά προηγουμένως να έχει διευκρινιστεί ότι τα ημεδαπά ΤΕΑ μπορούν να διαχειρίζονται περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά καθεστώτα και υπό ποιες προϋποθέσεις

    Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης προτείνει να επιτρέπεται στα ημεδαπά ΤΕΑ η διαχείριση περισσοτέρων συνταξιοδοτικών καθεστώτων, εφόσον υφίσταται σχετική καταστατική προσθήκη και πρόβλεψη των όρων λειτουργίας κάθε καθεστώτος ξεχωριστά.