Άρθρο 35 Καθήκοντα εποπτείας (Άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Επιπλέον των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 1 και 2, ο θεματοφύλακας ο οποίος διορίζεται για την άσκηση καθηκόντων εποπτείας:
α) εκτελεί οδηγίες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., εκτός εάν αυτές αντίκεινται σε διατάξεις νόμων, κανονιστικών πράξεων ή αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
β) διασφαλίζει ότι, σε συναλλαγές οι οποίες αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που έχει σχέση με συνταξιοδοτικό καθεστώς, το αντάλλαγμα αποδίδεται στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εντός των συνήθων προθεσμιών και
γ) διασφαλίζει ότι τα έσοδα που παράγουν τα στοιχεία ενεργητικού διατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
2. Με Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών δύνανται να ορίζονται και άλλα καθήκοντα του θεματοφύλακα, πλέον αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1.
3. Εάν δεν διοριστεί θεματοφύλακας για την άσκηση καθηκόντων εποπτείας, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. εφαρμόζουν διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την εκ μέρους τους δέουσα άσκηση των καθηκόντων αυτών.