Άρθρο 34 Φύλαξη στοιχείων ενεργητικού και ευθύνη του θεματοφύλακα (Άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που έχει σχέση με συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελούμενο από χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο φύλαξης, ανατίθενται για φύλαξη σε θεματοφύλακα, ο θεματοφύλακας φυλάσσει όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα.
Για τον σκοπό αυτό, ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία μπορούν να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, είναι καταχωρισμένα στα βιβλία του θεματοφύλακα σε διαχωρισμένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, ανοιγμένους στο όνομα του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ώστε να μπορούν να ταυτοποιούνται ευκρινώς και ανά πάσα στιγμή ως ανήκοντες στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. ή στα μέλη και στους δικαιούχους του συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
2. Εάν τα στοιχεία ενεργητικού ενός Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. που έχει σχέση με συνταξιοδοτικό καθεστώς αποτελούνται από άλλα στοιχεία ενεργητικού εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 1, ο θεματοφύλακας επαληθεύει ότι το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. είναι ο κύριος των στοιχείων ενεργητικού και τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού του. Η επαλήθευση διενεργείται βάσει πληροφοριών ή εγγράφων που παρέχει το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και, εάν υπάρχουν, βάσει εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων. Ο θεματοφύλακας τηρεί το αρχείο του ενημερωμένο.
3. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και των μελών και των δικαιούχων του καθεστώτος για κάθε ζημία που υφίστανται λόγω αδικαιολόγητης παράλειψης εκτέλεσης των υποχρεώσεών του ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτών.
4. Η ευθύνη του θεματοφύλακα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι ανέθεσε σε τρίτο το σύνολο ή μέρος των στοιχείων ενεργητικού τη φύλαξη των οποίων ανέλαβε.
5. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής καθορίζονται λεπτομέρειες για τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο τηρούνται διαθέσιμα για την κάλυψη τρεχόντων λειτουργικών εξόδων των Ι.Ε.Σ.Π., ο οποίος δεν φυλάσσεται από τον θεματοφύλακα.

  • Στη παρ. 2 θα πρέπει να προστεθούν κανόνες για την θεματοφυλακή, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προστεθεί πρόβλεψη για την απαγόρευση επαναχρησιμοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού που είναι σε θεματοφυλακή, όπως στη νομοθεσία των ΟΣΕΚΑ.
    Παραθέτουμε για ευκολία σύνδεσμό για τον ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/438 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0438&from=EL