ΤΙΤΛΟΣ V ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Γενικοί κανόνες περί προληπτικής εποπτείας – Άρθρο 45 – Κύριος σκοπός της προληπτικής εποπτείας (Άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Κύριος σκοπός της προληπτικής εποπτείας που ασκεί η Αρμόδια Αρχή είναι η προστασία των δικαιωμάτων των μελών και των δικαιούχων και η διασφάλιση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α..
2. Η Αρμόδια Αρχή διαθέτει σε συνεχή βάση επαρκές, εξειδικευμένο και ικανό προσωπικό, καθώς και τα αναγκαία μέσα και την εντολή για την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας της παρ. 1.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:16 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 45, γίνεται αναφορά στην «Αρμόδια (εποπτική) Αρχή») και παράλληλα στο Υπουργείο Εργασίας ή την Εθνική Αναλογιστική Αρχή ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπονοώντας ότι παραμένει το υφιστάμενο τρίπτυχο εποπτείας. Δεδομένου όμως των υψηλών τεχνικών απαιτήσεων που προκύπτουν από το σχέδιο νόμου, η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η εθνική εποπτεία του δεύτερου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης δεν μπορεί να παραμένει κατακερματισμένη αλλά θα πρέπει να ασκείται με ενιαίο τρόπο από έναν ενιαίο εποπτικό φορέα, με αποκλειστικό αντικείμενο εποπτείας τον δεύτερο πυλώνα.