Άρθρο 23 Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. θεσπίζουν και εφαρμόζουν μια χρηστή πολιτική αποδοχών για όλα τα πρόσωπα που διοικούν πραγματικά το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., ασκούν βασικές λειτουργίες, καθώς και για άλλες κατηγορίες προσωπικού του οποίου οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., κατά τρόπο ανάλογο προς το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωσή τους, καθώς και προς το μέγεθος, τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους.
2. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. δημοσιοποιούν τακτικά σχετικές πληροφορίες για την πολιτική αποδοχών.
3. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές:
α) η πολιτική αποδοχών καθορίζεται, εφαρμόζεται και ισχύει σύμφωνα με τις δραστηριότητες, το προφίλ κινδύνου, τους στόχους και το μακροπρόθεσμο συμφέρον, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις επιδόσεις του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. στο σύνολό του, και στηρίζει τη χρηστή, συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
β) η πολιτική αποδοχών ευθυγραμμίζεται με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μελών και των δικαιούχων των συνταξιοδοτικών καθεστώτων τα οποία διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
γ) η πολιτική αποδοχών περιλαμβάνει μέτρα με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων,
δ) η πολιτική αποδοχών συνάδει με την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που δεν συνάδουν με τα προφίλ κινδύνου και τους κανονισμούς του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.,
ε) η πολιτική αποδοχών εφαρμόζεται στο Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και στους παρόχους υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 1, εκτός εάν οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών καλύπτονται από τις οδηγίες 2009/65/ΕΚ, 2009/138/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ,
στ) το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζει τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών, την εξετάζει και την επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά τριετία, και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της,
στ) υφίσταται σαφής, διαφανής και αποτελεσματική διακυβέρνηση όσον αφορά τις αποδοχές και την εποπτεία τους.