Άρθρο 29 Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις (Άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

Τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. καταρτίζουν και δημοσιοποιούν ετήσιους λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδοτικό καθεστώς που διαχειρίζεται το Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και, κατά περίπτωση, ετήσιους λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα συνταξιοδοτικό καθεστώς. Οι εν λόγω λογαριασμοί και εκθέσεις παρουσιάζουν πραγματική και ακριβή εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της χρηματοοικονομικής θέσης του Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α., και περιλαμβάνουν τη δημοσιοποίηση των σημαντικών επενδυτικών θέσεων. Οι ετήσιοι λογαριασμοί και οι πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις είναι συνεπείς, περιεκτικοί και ακριβείς, και εγκρίνονται δεόντως από εξουσιοδοτημένα άτομα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων των Ι.Ε.Σ.Π-Τ.Ε.Α.

  • Ο όρος «ετήσιοι λογαριασμοί» δεν αντιστοιχεί σε λογιστικούς όρους στην Ελλάδα, είναι ατελής μετάφραση του κειμένου από το αγγλικό κείμενο της Οδηγίας. Πρέπει να αντικατασταθεί από «Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις». Επίσης είναι απαραίτητο τα ΙΕΣΠ -ΤΕΑ να διέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

  • 20 Νοεμβρίου 2019, 15:19 | Ιωάννης Τζανάκος, Γ.Γ. ΕΛΕΤΕΑ

    Στο άρθρο 29 χρησιμοποιείται η ορολογία «ετήσιοι λογαριασμοί» η οποία δεν είναι δόκιμη στο πλαίσιο της υφιστάμενης ελληνικής νομοθεσίας. Ως εκ τούτου θα προτείναμε ως Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης την χρήση του όρου «οικονομικές καταστάσεις».

  • 15 Νοεμβρίου 2019, 04:00 | ΘΒ

    Οι ετήσιοι λογαριασμοί να περιλαμβάνουν με σαφήνεια τα έσοδα από μερίσματα μετοχών στις οποίες επένδυε το ΤΕΑ και ο τρόπος διανομής αυτών των μερισμάτων στις ατομικές μερίδες των μελών του ΤΕΑ.