Άρθρο 10 Απαιτήσεις για τη λειτουργία (Άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

1. Κάθε Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α. :
α) εφαρμόζει τους θεσπισμένους κανόνες όσον αφορά τη λειτουργία κάθε συνταξιοδοτικού καθεστώτος
β) διασφαλίζει ότι, η χρηματοδοτούσα επιχείρηση είναι δεσμευμένη ως προς την τακτική χρηματοδότηση εφόσον εγγυάται την πληρωμή συνταξιοδοτικών παροχών,.
2. Τα Ι.Ε.Σ.Π. – Τ.Ε.Α., λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των συνταξιοδοτικών παροχών που προσφέρονται από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, δύνανται να παρέχουν στα μέλη πρόσθετες παροχές, όπως η επιλογή για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με μακροζωία και αναπηρία, παροχή για επιζώντα μέλη και παροχή εγγύησης για την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών, έπειτα από συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων ή των αντίστοιχων εκπροσώπων τους.